Disclaimer NaarMaroc.nl

NaarMaroc.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. NaarMaroc.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door NaarMaroc.nl verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het aan de andere kant in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

NaarMaroc.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van NaarMaroc.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s van NaarMaroc.nl