Bedrijfsbelastingen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven op bedrijven die zakenactiviteiten uitvoeren in Marokko (territoriale principe). Het gaat hierbij alleen om omzet die behaald is in Marokko. Het standaardpercentage is 35 procent. Een percentage van 37 procent is van toepassing op sommige vormen van financiële dienstverlening, zoals verzekerings- en kredietmaatschappijen. Exportbedrijven en hotels hoeven de eerste vijf jaar geen vennootschapsbelasting te betalen en vanaf het zesde jaar bedraagt het percentage 17,5 procent. Voor hotels geldt dit alleen voor het deel van het inkomen dat behaald wordt in vreemde valuta. Ook bedrijven die economisch actief zijn in bepaalde minder ontwikkelde gebieden of in de provincie Tanger hebben te maken met een tarief van 17,5 procent).

Bronbelasting

Volgens de regels van de Marokkaanse vennootschapsbelasting (Impôt sur les Sociétés, IS) zijn buitenlandse ondernemingen 10 procent belasting verschuldigd over de waarde van diensten verricht voor Marokkaanse bedrijven in Marokko. Deze belasting geldt alleen voor Nederlandse bedrijven die geen vestiging hebben in Marokko. Het belastingverdrag tussen Nederland en Marokko bevat een lijst van diensten waarvoor Marokko gerechtigd is belasting in te houden. Het gaat om betalingen met betrekking tot de volgende activiteiten:

  •  het gebruik van, of het recht om gebruik te mogen maken van copyright met betrekking tot literair, artistiek of wetenschappelijk werk, inclusief films en televisieprogramma’s, patenten, handelsmerken, ontwerpen of modellen, tekeningen, geheime formules of procedés;
  • het gebruik van of het recht om gebruik te mogen maken van landbouw-, industriële, commerciële of wetenschappelijke apparatuur;
  • informatie betreffende landbouw-, industriële, handels- of wetenschappelijke kennis;
  • vergoeding voor technische of economische studies.

Als de 10 procent bronbelasting wordt ingehouden op terechte gronden, dus in overeenstemming met de lijst in het belastingverdrag, kan het Nederlandse bedrijf hiermee rekening houden bij de belastingaangifte in Nederland.
In de Marokkaanse wet is echter een uitgebreidere lijst met diensten opgenomen waarover bronbelasting verschuldigd is. Omdat banken zelf niet de belastingverdragen mogen interpreteren, houden zij in sommige gevallen bronbelasting in terwijl deze activiteit niet opgenomen is in het verdrag tussen Nederland en Marokko. Het belastingverdrag heeft echter voorrang boven het nationale Marokkaanse recht en in deze gevallen is dan ook geen belasting verschuldigd aan de Marokkaanse fiscus. Overigens wel aan de Nederlandse fiscus, want het verdrag doet niets anders dan het voorkomen van dubbele belastingheffing. Een bedrijf dat onterecht belast wordt, kan bij de Marokkaanse belastingdienst een verzoek tot terugbetaling doen, vergezeld van de nodige bewijsstukken. Als eenmaal in een bepaald geval een beslissing tot terugbetaling is genomen, zal de bank die ook in toekomstige gevallen toepassen.

Inkomstenbelasting

Individuen in Marokko worden belast met een algemene inkomstenbelasting op hun totale inkomen, dit wil zeggen het inkomen uit Marokkaanse en buitenlandse bronnen. De inkomstenbelasting is van toepassing op Marokkaanse ingezetenen en op inkomsten uit zakenactiviteiten, loon en salaris, landbouw, huur en kapitaal.

Buitenlandse niet-ingezetenen moeten in Marokko inkomstenbelasting betalen over het inkomen verkregen uit Marokkaanse bronnen. Een individu wordt als ingezetene gezien als hij zijn permanente verblijf in Marokko heeft, zijn belangrijkste inkomsten in Marokko genereert of meer dan 183 dagen van het jaar in Marokko verblijft.

Btw

In Marokko wordt btw berekend over alle transacties die in Marokko worden uitgevoerd door personen die, op regelmatige of incidentele basis, goederen kopen om door te verkopen; transacties uitvoeren van industriële, commerciële of artisanale aard; professionele diensten verlenen of bij importtransacties betrokken zijn. De nationaliteit of ingezetenschap van de betrokkenen is hierbij irrelevant. De btw op diensten wordt geheven in het land waar de dienst geleverd wordt. Als een Nederlands bedrijf btw op diensten in rekening brengt bij een Marokkaans bedrijf, dient de gehele factuur, inclusief btw, aan het Nederlandse bedrijf betaald te worden. Nederlandse dienstverlenende bedrijven die zakendoen in Marokko maar er niet gevestigd zijn, moeten zich via een officieel erkende tussenpersoon registreren bij het ministerie van Financiën in verband met de afdracht van btw.