Met pensioen naar Marokko

Na het bereiken van hun pensioenleeftijd  kiezen veel 1e generatie Marokkanen er voor terug te gaan naar Marokko. Deze remigratie roept betreft de AOW en pensioen veel vragen op. Dit artikel tracht antwoord te geven op de meest gestelde vragen omtrent dit vraagstuk.

Booking.com

Worden mijn AOW en ouderdomspensioen in het buitenland uitbetaald?

AOW

Ja, ook als je in het buitenland woont, krijg je AOW. Je krijgt dit van de Sociale Verzekeringsbank. Je moet wel even opletten. In een aantal landen (bijvoorbeeld de landenvan de Europese Unie, Turkije en Marokko) kun je de AOW-uitkering krijgen die je ook zou krijgen als je in Nederland zou wonen, bijvoorbeeld een alleenstaandenuitkering of een partnertoeslag op de AOW-uitkering. Er is echter ook een aantal landen waar je alleen de AOW voor een samenwonende kunt krijgen. Als je wilt weten hoe dat zit in het land waar jij je pensioen wilt krijgen, kun je dat vinden op de site van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl onder het kopje ‘internationaal’.

Ouderdomspensioen

Ook het ouderdomspensioen dat je bij je werk hebt opgebouwd kan in het buitenland worden uitbetaald. Dit geldt ook voor prepensioen of een VUT-uitkering. Je pensioenfonds of de verzekeraar kan wel eisen stellen aan de bankrekening waarnaar het pensioen wordt overgemaakt.

Ook zal de pensioenuitvoerder je van tijd tot tijd vragen een bewijs te sturen dat je nog in leven bent. Je kunt je pensioenuitkering in het buitenland laten uitbetalen, maar je kunt op het moment dat je met pensioen gaat je pensioenvermogen niet overbrengen naar het buitenland. Het pensioen wordt dus vanuit Nederland uitgekeerd. (Alleen als je in het buitenland gaat werken kan het onder voorwaarden mogelijk zijn het pensioenkapitaal over te dragen naar het buitenland.

In welk land betaal ik belasting over mijn AOW en pensioen?

In welk land je belasting betaalt is afhankelijk van de volgende twee vragen:

 • Heeft Nederland een belastingverdrag met het land waar je woont?
 • Heb je pensioen uit een baan bij de overheid?

De meeste landen zijn het erover eens dat je slechts in één land belasting hoeft te betalen. En omdat je gebruik maakt van de voorzieningen in het land waar je woont, is het gebruikelijk dat je dan in dat land belasting betaalt. Dat moet echter wel geregeld zijn in een verdrag tussen Nederland en land waar je woont. Met veel landen is er zo’n verdrag. Bijvoorbeeld de landen van de EU, Zwitserland, Noorwegen en nog een aantal andere landen. De afspraken die gemaakt zijn kunnen per land verschillen.

Hoeveel belasting je over je pensioen en AOW moet betalen in het land waar je woont, is afhankelijk van de belastingtarieven in dat land. In een aantal gevallen is de belasting hoger dan in Nederland. Het is goed om dat even na te gaan. Je betaalt altijd in Nederland belasting over het pensioen dat je hebt opgebouwd uit een baan bij de overheid. Dit betekent dat het pensioenfonds over dat pensioen belasting zal inhouden. Je betaalt in Nederland tot een inkomen van ca. € 31.000 relatief weinig belasting. Daarboven betaal je 42% of 52%. Het pensioenfonds zal belasting inhouden, als jij je pensioen laat uitkeren in een land waar Nederland geen belastingverdrag mee heeft. De kans bestaat dat je dan ook nog belasting moet betalen in het land waar je woont. Alle landen vinden in principe dat zo’n dubbele belasting zoveel mogelijk voorkomen moet worden. In het land waar je woont, moet je in die situatie daarom vragen naar een vrijstelling van belasting. Je moet daarvoor contact opnemen met de Belastingdienst in het land waar je woont.

De praktische gang van zaken

Het pensioenfonds zal belasting inhouden als je in het buitenland woont en je aan je pensioenuitvoerder vraagt om je pensioen in het buitenland uit te betalen. Bij de Belastingdienst in Heerlen kun je vrijstelling van de Nederlandse belasting aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt of dat in jouw situatie kan. Als dat zo is, krijg je een verklaring die je naar je pensioenuitvoerder stuurt. Zij betalen je pensioen dan uit zonder belasting in te houden. Dat is echter niet alles. Je krijgt in het jaar van emigratie van de belastingdienst een ‘conserverende aanslag’. Je hoeft deze aanslag echter niet te betalen, maar krijgt automatisch uitstel als je verhuist naar een land binnen de EU. Ga je naar een land buiten de EU, dan moet je het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Na 10 jaar wordt de aanslag volledig kwijtgescholden, op voorwaarde dat je niets met je pensioenvermogen hebt gedaan dat niet mag.

Inhoudingen

Op je AOW en pensioen zal geld voor de zorgbijdrage worden ingehouden.

Lijfrenten

De belastingregels voor lijfrenten zijn anders dan de belastingregels voor pensioenen. Als je hier meer over wilt weten, kun je contact opnemen met de Belastingdienst, kantoor Buitenland in Heerlen, Kloosterweg 22 Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Telefoon: 055-5385385 www.belastingdienst.nl/particulier/buitenland.

Meer informatie vind je op de site van Pensioenkijker.nl en op www.vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl en www.grensinfopunt.nl.

Krijgt mijn partner pensioen als ik doodga in het buitenland?

Dat kan.

Pensioen van de overheid

Zolang je in Nederland woont, ben je verzekerd voor de Anw en kan je partner in aanmerking komen voor een uitkering als jij doodgaat. Je partner krijgt in Nederland een uitkering als je partner:

 • jonger is dan 65 jaar én
 • een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar of
 • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is of
 • is geboren vóór 1 januari 1950.

Als je buiten Nederland gaat wonen ben je niet meer verplicht verzekerd voor de Anw. Alleen als jij na je vertrekt uit Nederland vrijwillig verzekerd bent gebleven voor de Anw, krijgt je partner na jouw dood een Anw-uitkering van de overheid. Verder moet je partner natuurlijk voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Anw. Je moet zo’n vrijwillige verzekering aanvragen binnen één jaar nadat je verplicht verzekerd was. Het aanvraagformulier kun je downloaden van de site van de SVB: www.svb.nl.

Let op!

Niet in alle landen wordt de Anw uitgekeerd. Kijk voordat je een vrijwillige verzekering gaat afsluiten, dus goed na of de Anw wel uitgekeerd wordt in het land waar je gaat wonen.

Pensioen van je werk

Toen je met je werk in Nederland bent gestopt, heb je een pensioenoverzicht gekregen waarop staat of er voor jouw partner partnerpensioen is verzekerd. Als dat zo is, kan je partner als jij doodgaat dat pensioen ook in het buitenland krijgen.

Let op!

In nogal wat pensioenregelingen is er niet gespaard voor het partnerpensioen. Als je stopt met je baan (of met pensioen gaat) houd je dan alleen recht op partnerpensioen als je hiervoor een stuk van je ouderdomspensioen inruilt.

Ben ik verzekerd tegen ziektekosten  als ik in het buitenland woon?

Je bent meestal niet meer sociaal verzekerd in Nederland, als je in het buitenland woont. Je hebt echter in het land waar je woont wel recht op zorg, als dit geregeld is in een verdrag tussen het land waar je woont en Nederland. Met veel landen heeft Nederland zo’n verdrag. Bijvoorbeeld de landen van de EU, maar ook andere landen zoals bijvoorbeeld Marokko, Turkije, Zwitserland en Noorwegen.

Je kunt niet automatisch gebruik maken van het zorgstelsel van het land waar je woont, als er geen verdrag is tussen Nederland en het land waar je woont. In dat geval moet je je particulier verzekeren.

Als er wel een verdrag is, kun je gebruik maken van het nationale zorgstelsel van het land waar je woont. Het land waar je woont stuurt Nederland een rekening voor de gemaakt kosten. De administratie hiervan ligt bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Hoeveel betaal ik voor de zorg in het buitenland?

De kosten van je zorgverzekering zijn afhankelijk van de volgende drie aspecten:

 • Je inkomen uit AOW en pensioen
 • Het land waarin je woont
 • De meeverzekerde gezinsleden

De zorgbijdrage buitenland kent een vaste bijdrage en twee inkomensafhankelijk delen. Het gaat hierbij om de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Je zorgbijdrage moet je betalen aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Bijdrage

De vaste bijdrage

De vaste bijdrage voor de zorgverzekering bedraagt in 2008:

 • € 100,- per maand per persoon

Dit bedrag moet je ook betalen voor ieder meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt in 2008:

 • 7,2 % over je AOW uitkering
 • 5,1% over je aanvullend pensioen

In totaal wordt deze inkomensafhankelijke bijdrage berekend over een maximum van € 31.231.

De inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ

De inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ bedraagt:

 • 12,15% tot een maximum van € 31.589.

Op dit AWBZ-deel kunnen eventueel een of meer heffingskortingen van toepassing zijn. In het land waar je woont kun je recht hebben op het wettelijk zorgpakket zoals dat geldt voor de inwoners van dat land. Niet in ieder land krijg je evenveel gratis zorg.

Daarmee verschillen ook de kosten. Daarom geldt er voor de vaststelling van de bijdrage de woonlandfactor. Daarmee wordt aangegeven hoe de gemiddelde ziektekosten in een land zijn ten opzichte van Nederland. Omdat deze kosten in de meeste landen lager zijn dan in Nederland, leidt dit tot een woonlandfactor van minder dan 1. Hieronder zie je enkele voorbeelden van zo’n woonlandfactor zoals die gelden in 2008:

De totale kosten worden opgeteld en vermenigvuldigd met de woonlandfactor. De uitkomst hiervan vormt de zorgbijdrage, die je moet betalen

In sommige gevallen kun je recht hebben op een zorgtoeslag, Deze kun je aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Informatie over zorgverzekering in het buitenland kun je krijgen bij het CVZ (Postbus 320, 1110 AH Diemen) CVZ is telefonisch bereikbaar op 020-7978500.

Bron; pensioenkijker.nl